Cenovnik

Na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 23. - 25. Ugovora o osnivanju Društva za distribuciju gasa u mešovitoj svojini "LOZNICA-GAS” d.o.o, Loznica (broj 1032/08 od 31. decembra 2008. godine),
Direktor “Loznica-gas” d.o.o, Loznica 21. avgusta 2017. godine, doneo je:

:

ODLUKU
o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

 

  1. 1. Ovom odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava javnog snabdevača prirodnog gasa – „Loznica-gas” d.o.o, Loznica

  2. 2. Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS“, broj 75/14, 105/16, 108/16 - ispravka i 29/17) i to:
  3.  

Kategorija
kupaca

Grupe kupaca

Tarifa: ENERGENT

Tarifa:
KAPACITET

Tarifa:
Naknada po MI

din/m3

din/m3/dan/godina.

din/MI/god.

Kategorija 1
p < 6 bar

„Mala potrošnja“
(„Mala potrošnja -domaćinstva“ i

„Mala potrošnja - ostali“)

37,83

-

1.996,34

„Vanvršna potrošnja K1“

34,87

138,09

1.996,3

„Ravnomerna potrošnja K1“

34,87

293,44

1.996,3

Neravnomerna potrošnja K1“

34,87

345,22

1.996,34

Kategorija 2
6 ≤ p ≤ 16 bar

       
       
       

 

Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije“, a cene prirodnog gasa za javno snabdevanje primenjuju se počev od 01. oktobra 2017. godine.

Broj 290/2017
U Loznici, 21. avgust  2017. godine

 


"LOZNICA-GAS" doo
direktor

Miroljub Tešmanović

 


 

Na osnovu člana 261. tačka 6) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 145/14) i člana 23. - 25. Ugovora o osnivanju Društva za distribuciju gasa u mešovitoj svojini "LOZNICA-GAS” d.o.o, Loznica (broj 1032/08 od 31. decembra 2008. godine),
Direktor “Loznica-gas” d.o.o, Loznica 21. avgusta 2017. godine, doneo je

 

O D L U K U
O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

  1. Ovom odlukom utvrđuje se cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa za mesta isporuke na distributivnom sistemu Loznica-gas” d.o.o, Loznica.
  2. Cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 29/17) i to::

Kategorije mesta isporuke

Kategorinu potrošača

Tar. stav: ENERGENT

Tar. stav: KAPACITET

m3

din.

m3/dan/god

din.

 

 

 

Kategorija 1

p < 6 bar

„Mala potrošnja“
(„Mala potrošnja -domaćinstva“ i

„Mala potrošnja - ostali“)

1

9,27

-

-

„Vanvršna potrošnja K1“

1

6,30

1

138,09

„Ravnomerna potrošnja K1“

1

6,30

1

293,44

Neravnomerna potrošnja K1“

1

6,30

1

345,22

Kategorija 2

6 ≤ p ≤ 16 bar

„Vanvršna potrošnja K2“

       

„Ravnomerna potrošnja K2“

       

Neravnomerna potrošnja K2“

       

         

  

  1. 3. Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. oktobra 2017. godine.

Broj 288/17
U Loznici, 21. avgusta 2017. godine

Direktor                
Miroljub Tešmanović